แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองหินวิทยาคมมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล