ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 และ 4  ทั่วไป
รับสมัครทั่วไป วันที่  22 – 27   มีนาคม   2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับ 24 มี.ค. 62 วันเลือกตั้ง)
สถานที่ ใต้ถุนอาคาร 3  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่  29  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ  วันที่  30  มีนาคม  2562
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา  08.30 – 12.30 น.  สถานที่ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (EIS)
รับสมัคร วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์   2562    เวลา 08.30 – 16.00  น. 
สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่ 9  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ วันที่  13  มีนาคม  2562

รายงานตัวและมอบตัว

วันที่  16  มีนาคม  2562   เวลา  08.30 – 12.00 น.  สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

        

รายละเอียด

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ( นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ) ปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2562

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียน

1)พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเป็น  มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

2)พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยนำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

3)พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ สามารถปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4)พัฒนาการบริหารจัดการให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

5)พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6)สร้างภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม