คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

 

นายอนุชา  ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

นายสุเนตร  จันทร์ดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายสถาพร  พุทธวอร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายพิทยา  สิงห์สถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
 
นายเมฆ  ศรีคูณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวละแนง  โลขันสา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ