แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสายยนต์   คำมงคุณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน