ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 และ 4  ทั่วไป
รับสมัครทั่วไป วันที่  22 – 27   มีนาคม   2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับ 24 มี.ค. 62 วันเลือกตั้ง)
สถานที่ ใต้ถุนอาคาร 3  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่  29  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ  วันที่  30  มีนาคม  2562
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา  08.30 – 12.30 น.  สถานที่ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (EIS)
รับสมัคร วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์   2562    เวลา 08.30 – 16.00  น. 
สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่ 9  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ วันที่  13  มีนาคม  2562

รายงานตัวและมอบตัว

วันที่  16  มีนาคม  2562   เวลา  08.30 – 12.00 น.  สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

        

รายละเอียด

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ( นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ) ปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นายพงษ์ศักดิ์  ภูเผือ
ประธานกรรมการ
 
นายบุญทัน  คำทองทิพย์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางหทัยทิพย์  นิลโชติ
ผู้แทนครู

นายสุเมธ   วิเชียรศิริ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายชลอ  สอดศรี
ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นางกฤติยา   ตะไก่แก้ว
ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูปัญญาสารกิจ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายอภิชัย   ผองแก้ว
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสมพร   หล่มธรรมมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย  น้อยแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมชัย   อินทรชัยศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปิ่นชัย   ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวณัชชา  แก้วศิริบัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกันต์ศักดิ์  น้อยแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุชา  ศิลาเกษ
เลขานุการ

นางสาวละแนง  โลขันสา
ผู้ช่วยเลขานุการ