สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  สพม. เขต 19

 
นายสิทธิศักดิ์  จันทศร
นายกสมาคม
 
 
นายอนุชา  ศิลาเกษ
อุปนายก คนที่ 1
นายกันต์ศักดิ์  น้อยแดง
อุปนายก คนที่ 2
 
นายวาด   ชัยพิลา
อุปนายก คนที่ 3
นางหทัยทิพย์   นิลโชติ
นายทะเบียน
 
นายชาญชัย   บุษบา
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางสาวปทิตตา  เยี่ยมหาร
ปฏิคิม
นางสาววิไลพร  ผองแก้ว
ผู้ช่วยปฏิคิม
นางสาวละแนง  โลขันสา
เหรัญญิก
นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
นายดำรงค์  คำมงคุณ
ประชาสัมพันธ์
นายวสุ  แก้วคูณ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
กรรมการ
นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
เลขานุการ
 
นางสาวสุวีรยา  โสศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ