ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 และ 4  ทั่วไป
รับสมัครทั่วไป วันที่  22 – 27   มีนาคม   2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับ 24 มี.ค. 62 วันเลือกตั้ง)
สถานที่ ใต้ถุนอาคาร 3  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่  29  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ  วันที่  30  มีนาคม  2562
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา  08.30 – 12.30 น.  สถานที่ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (EIS)
รับสมัคร วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์   2562    เวลา 08.30 – 16.00  น. 
สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่ 9  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ วันที่  13  มีนาคม  2562

รายงานตัวและมอบตัว

วันที่  16  มีนาคม  2562   เวลา  08.30 – 12.00 น.  สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

        

รายละเอียด

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ( นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ) ปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2562

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  สพม. เขต 19

 
นายสิทธิศักดิ์  จันทศร
นายกสมาคม
 
 
นายอนุชา  ศิลาเกษ
อุปนายก คนที่ 1
นายกันต์ศักดิ์  น้อยแดง
อุปนายก คนที่ 2
 
นายวาด   ชัยพิลา
อุปนายก คนที่ 3
นางหทัยทิพย์   นิลโชติ
นายทะเบียน
 
นายชาญชัย   บุษบา
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางสาวปทิตตา  เยี่ยมหาร
ปฏิคิม
นางสาววิไลพร  ผองแก้ว
ผู้ช่วยปฏิคิม
นางสาวละแนง  โลขันสา
เหรัญญิก
นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
นายดำรงค์  คำมงคุณ
ประชาสัมพันธ์
นายวสุ  แก้วคูณ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
กรรมการ
นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
เลขานุการ
 
นางสาวสุวีรยา  โสศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ