23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (หน้าอำเภอหนองหิน) นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมพิธี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ต่างน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า "พระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โดยวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 3 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลวง ร.9  ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชนชนอำเภอหนองหิน

แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 62

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูสุดารัตน์  กมลรัตน์และ คุณครูพวงทิพย์  ทิพนนท์  ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  เพื่อแสดงความยินดีและให้เกียติแก่คุณครูทั้ง 2 ท่านที่ได้พัฒนาโรงเรียนและการศึกษามาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ

<<รูปภาพกิจกรรม>>

ทำบุญตักบาตรและมอบอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและรับมอบอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุลวัฒน์  นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานในการรับมอบ  จากนายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ชุดการแสดง "โปงลางสะออนหนองหิน" และมีโรงทานให้นักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานรับประทานฟรีตลอดงาน

<<ภาพกิจกรรม>>

พิธีลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่างและลูกกตัญญูของโรงเรียนหนองหินวิทยาคมด้วย

<<ภาพกิจกรรม>>

12 สิงหา 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินิวทยาคม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน

ASEAN DAY 2019

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันอาเซียน” หรือ ASEAN Day โดยนางอุบล ศุภบวรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาว่า ด้วยวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันอาเซียน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และสมรรถนะสำคัญให้แก่บุคลากร นักเรียน และชุมชนรายรอบโรงเรียน ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมอบหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนหนองหินวิทยาคมจัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือ ASEAN Day เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ให้กับบุคลากร นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อร่วมฉลองการเป็นประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เพื่อให้กิจกรรมหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ให้ได้มีส่วนร่วมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกันทำงาน จึงได้บูรณาการร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกด้านดนตรี และการแสดงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ อยู่ในอาเซียนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  กิจกิจกรรมวันอาเซียน หรือ ASEAN Day ประจำปี พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย..
- ประกวด แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
- การประกวด และการแสดงนิทรรศการและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน
- ประกวด ASEAN Star Contest
- ประกวด Recycle Star Contest
- ประกวด Cosplay Star Contest
- ประกวดร้องเพลงสากล Singing Contest
- ประกวดวงดนตรี Folk Song
- ประกวด Cover Dance
- ประกวด “บุคลากรแต่งกายดีเด่น”

<<ภาพกิจกรรม1>>

<<ภาพกิจกรรม2>>

พิธีปฏิบัติตนผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีปฏิบัติตนผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 71 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่า และความสำคัญของกิจกรรมผู้บำเพ็ญ  2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ ส่งเสริมระเบียบวินัยและกล้าแสดงออก 3.เพื่อดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<ภาพกิจกรรม>>>

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอนุชา  ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

สถิติเยี่ยมชม

0073094
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
522
402
924
66556
13378
13481
73094

Your IP: 172.69.63.71
Mon, 18 Nov 2019 05:38:39 +0000

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Who Online

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์