วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรัยนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ถักทอสายใย ท่านย้ายไปเราคิดถึง คิดอะไรไม่ออก..อนุชา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม "ถักทอสายใย ท่านย้ายไปเราคิดถึง คิดอะไรไม่ออก..อนุชา" เพื่อแสดงความรักและยินดีแด่ ท่านผู้อำนวยการ นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ย้านไปดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน" 

ค่าย TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 งานยาเสพติด กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดค่าย To be number one ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน และการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับเสร็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เสด็จปิดศูยย์ To benumber one ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

25 พฤศจิกายน "วันวชิราวุธ"

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำกองลูกเสือโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับ ยุวกาดชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

กีฬาภายใน ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมิพิธีเปิด-ปิด ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายต่อศักดิ์ สกุลวัฒน์  นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกล่าวรายงานการดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา ให้รู้จักการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ภายใต้คำขวัญที่ว่า "มิตรภาพเหนือชัย รวมน้ำใจเทาทองเกมส์" เป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ของ นส.เจษฎา สาริยา ม.6/2

<<==ภาพกิจกรรมทั้งหมด==>>

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (หน้าอำเภอหนองหิน) นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมพิธี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ต่างน้อมรำลึกเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า "พระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โดยวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 3 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลวง ร.9  ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชนชนอำเภอหนองหิน

แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 62

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูสุดารัตน์  กมลรัตน์และ คุณครูพวงทิพย์  ทิพนนท์  ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  เพื่อแสดงความยินดีและให้เกียติแก่คุณครูทั้ง 2 ท่านที่ได้พัฒนาโรงเรียนและการศึกษามาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ

<<รูปภาพกิจกรรม>>

ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

สถิติเยี่ยมชม

0085231
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
256
708
4407
76870
4407
21108
85231

Your IP: 172.69.63.105
Sat, 07 Dec 2019 11:17:57 +0000

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Who Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์