https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 เป้าประสงค์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 17

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 255

เดือนนี้ 1754

รวมทั้งหมด 6703

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.7% United States

Total:

20

Countries
354152
Today: 11
Yesterday: 46
This Week: 188
Last Week: 343
This Month: 1,246
Last Month: 1,301
Total: 354,152

WhoOnline

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

(1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะ การเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
(3) สถานศึกษามีหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอน และมีการวัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง