https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 19

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 257

เดือนนี้ 1756

รวมทั้งหมด 6705

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.6% United States

Total:

20

Countries
354156
Today: 15
Yesterday: 46
This Week: 192
Last Week: 343
This Month: 1,250
Last Month: 1,301
Total: 354,156

WhoOnline

มี 107 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยท่านปลัดฯ ศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ในโครงการ"เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB"เป็นการยกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IOT เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใช้เทคโนโลยีสู่การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ แก่ครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการคิดขั้นสูง GPAS 5 Step เรียนรู้แบบ Active  Learning  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย ดร.ณัฐกิตติ์  สิริวัฒนาทากุล  ณ ห้องประชุมผาหินงาม  เพื่อสร้างองค์ความรู้  ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ที่จะถึงนี้ด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค่า ประชุาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดงาน "เกษียณ...เกษมสุข" แด่ คุณครูไมตรี พันธุ์จ้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน แสดงความยินดี และได้จัดกิจกรรมการมอบหมายงานในหน้าที่  ลงเวลาปฏิบัติราชการ  และส่งผู้เกษียณกลับบ้าน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565  นายสมคิด  เกษดา ผู่อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูไมตรี พันธุ์จ้อย ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้  โดยใช้ชื่องานว่า  "ด้วยรักและ....ผูกพัน"

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 และ 2/4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน STEM ศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัย เลย เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง STEM แก่นักเรียนเพื่อนำมาใช้ในการเรียนและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้แสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และค้นหาคนเก่ง  กิจกรรมทั้งหมด 3  กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภททีม ๆ ละ 3 คน  กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีม ๆ ละ 3 คน  และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport  ประเภททีม ๆ ละ 5 คน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง