foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ประกาศ...“ทุนการศึกษา Kazu Scholarship by Mr.Akira Ikeuchi” ปีที่ 2

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1063
2124
13653
661928
44905
89936
693256

Your IP: 44.220.44.148
Fri, 21 Jun 2024 17:34:02 +0000

WhoOnline

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 87.7% Thailand

Total:

30

Countries
011489
Today: 78
This Week: 354
This Month: 998
Total: 11,489

พันธกิจ

(1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะ การเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
(3) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.