foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2717
2617
13895
793565
103695
77842
829888

Your IP: 3.236.112.70
Thu, 25 Jul 2024 16:17:22 +0000

WhoOnline

มี 98 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 84.1% Thailand

Total:

31

Countries
014088
Today: 69
This Week: 224
This Month: 1,798
Total: 14,088

(1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะ การเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
(3) สถานศึกษามีหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอน และมีการวัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.