foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2760
2617
13938
793565
103738
77842
829931

Your IP: 3.236.112.70
Thu, 25 Jul 2024 16:49:06 +0000

WhoOnline

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 84.1% Thailand

Total:

31

Countries
014088
Today: 69
This Week: 224
This Month: 1,798
Total: 14,088

ในระหว่างนที่ 27-28 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคมและคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดค่ายส่งเสริมทักษะห้องเรียนพันธมิตรเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน ซึ้งประกอบไปด้วย รายวิชาหุ่นยนต์พื้นฐาน และกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้เครื่อง CNC และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้รูปแบบการเขียน G-Code  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, 5/3 และ 5/5 จำนวน 106 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ  นายไพฑูรย์  ปานเกิดและนายพีระชัย  อากาศวิภาต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่26 มกราคม 2567 นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE ”เปิดโลกปัญญา พัฒนาริเริ่ม ส่งเสริมครูสัมพันธ์ สานฝันเด็กไทย” เปิดบ้านเทา-ทอง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เขต 19 โดยมีนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งการบริการทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอหนองหิน ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยมอบเกียรบัตรครูดีของอำเภอหนองหิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งอบรมสั่งสอนแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อุทิศตนในหน้าที่ของความเป็นครู ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการอ่านเขียนแก่ศิษย์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในประจำวันและการทำงาน ในอนาคต และสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และเปตองด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement : PA รอบที่ 2 แก่คณะครู คศ.2 และ 3 โดยวิทยากร รศ. ดร. มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 กองลูกเสือโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีกิจกรรมฐานผจญภัย เข็มทิศและกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งให้นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานราชการต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ นายอาณัติ ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เทาทองเกมส์” ครั้งที่ 42 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด ส่งเสริมความสามัคคี ในหมู่คณะ ความมีน้ําใจนักกีฬา ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา รักการออกกําลังกาย ตลอดจนรวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2566  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>          <<<วิดีโอกิจกรรม>>>            <<<วิดีโอการแสดงพิธีเปิด>>>

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมการแต่งกายธีมคริสต์มาส การแสดงCover dance ละครกำเนิดพระเยซู การประกวด Christmas idolโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และฝึกความกล้าแสดงออก ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้กับนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพันธมิตรเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (The Classroom Partnership Program of Panyapiwat Institute of Management:PIM) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 119 คน  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 27 คน หลักสูตรศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จำนวน 25 คนและหลักสูตรวิทย์คณิตเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 67 คน  โดยนายธนภัทร มาลาสุข รองผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้แทนมอบวุฒิบัตรดังกล่าว

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.