foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2709
2617
13887
793565
103687
77842
829880

Your IP: 3.236.112.70
Thu, 25 Jul 2024 16:13:00 +0000

WhoOnline

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 84.1% Thailand

Total:

31

Countries
014088
Today: 69
This Week: 224
This Month: 1,798
Total: 14,088

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนาคุณภาพงานตามเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว.pa) ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ และโรงเรียนบ้านปวนพุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล เป็นวิทยากรให้ความรู้

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 ตามเวลาข้างต้น ณ โรงพยาบาลหนองหิน จำนวน 257 คน เเยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 255 คน และเข็มที่ 2 จำนวน 2 คน

<<<รายชื่อนักเรียน>>>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหิน โดยกิจกรรมยึดการเว้นระยะห่างตามาตรการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลหนองหิน ร่วมกับงานอามัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รอบ 1 จำนวน 522 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ต่อไป

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย นายกันต์ศักดิ์ น้อยแดง ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครู นักเรียน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน คือ นายสถาพร พุทธวอร์และ นางสารภี พุทธวอร์ ณ ห้องประชุมผาหินงามและหอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 100 คน และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนาย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงความยินดีแด่ท่านคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน

<<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>> <<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>>

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษานานาชาติ ไทย - ญี่ปุ่น Interschool Exchange Programme 2021 Nonghinwittayakom School, Thailand & Yamagata Prefectural Touoh Gakkan Senior High School, Japan โดยมีวีตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนานาขาติ เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ในการร่วมพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนจะเป็น 2 รูปแบบ 1 online 2 School Visit ระยะที่ 1 ออนไลน์ วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 ( เวลาประเทศไทย) โดย ระบบ ZOOM โดยมี กำหนดการคือ ต้อนรับ แนะนำผอ ไทย-ญี่ปุ่น แนะนำครู แนะนำตัวแทนนักเรียน แนะนำโรงเรียน การแสดงนาฎศิลป์ พูดคุยแลกเปลี่ยน และปิดกิจกรรม 14.00 น. ระยะที่ 2 School Visit ศึกษาดูงานโรงเรียน ทั้ง 2 ประเทศ .. ..ผู้ประสานงานประเทศไทยคือ นางอุบล ศุภบวรรัตน์ ผู้ประสานประเทศญี่ปุ่น Mr Kazuhiko Yamaguchi

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และ นักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมการสัมมนาออนไลน์ 【JENESYS Online Webinar “Japanese Society and Culture”】การสัมมนาออนไลน์ของโครงการ JENESYS มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้คนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆเพื่อสร้างมิตรภาพและควมาร่วมมือต่อไปในอนาคต ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา : 14.00 - 15.40น. (ตามเวลาประเทศไทย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เข้าร่วมสัมมนา รวม 18 คน ดังนี้ 1. นายศุภลักษณ์ โสดามา 2.นางสาวบุษญา บุผู 3.นางสาวธิรดา หงเวียงจันทร์ 4.นางสาวปณิตา พิมใจ 5.นางสาววรัญญา บางประอินทร์ 6.นางสาววรรณณิศา นามคร 7.นายจิรายุ รักชาติ 8.นางสาวปิยะมาศ ทรัพย์อุดม 9.นางสาววิยะดา คำมุงคุณ 10.นางสาววรรณณิษา นามราชา 11.นางสาวกิตติยาพร สามพันเย็น 12.นางสาวกฤติญา ทรัพย์อุดม 13 นางสาวปรางค์ทิพย์ สุวรรณทร 14 นางสาวจริยา เชื้อรอด 15 นางสาววิภารัตน์ พรมมาตย์ 16 นางสาวพุทธรัตน์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง 17นางสาวสริตา ปราบเพชร 18 นางสาว ลักษิกา ทองรอด …ครูผู้ประสานงาน..นางอุบล ศุภบวรรัตน์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อพบปะผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน โดยยึดการเว้นระยะหว่างเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม 1 และช่วงบ่ายเป็นผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม 2 และใช้ห้องเรียนเป็นห้องประชุม

<<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันอาฬสาหบูชา โดยร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตลอดจนถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรณ วัดขามชุม บ้านห่วยเดื่อ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วยคณะบรุิหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูป่าเปาะ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.